Random header banner 1

Personopysninger om kunder

1) Indledende bemærkninger

1.1.1    Formål

1.1.2    Hos Brdr. Freiberg GmbH vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

 

1.1.3    Når du benytter Brdr. Freiberg GmbH's hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler Brdr. Freiberg GmbH som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig.

1.1.4    Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set administration af dit kundeforhold, herunder i relation til levering af aftalte ydelser, forpligtelser mv.

 

1.1.5    I denne persondatapolitik kan du derfor læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig, når vi opretter dig som kunde, du i øvrigt kontakter os, samt når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand, For alle de neden for nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.

1.1.6    Du er altid velkommen til at kontakte os på katja(at)brdr-freiberg(dot)de , hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger.

2) Behandling af personoplysninger i forholdet til kunder mv.

 

2.1.1    Repræsentant for en virksomhed

 

2.1.2    Når du indgår en kontrakt med eller er eksisterende kunde, samarbejdspartner, leverandør, etc. hos Brdr. Freiberg GmbH, opretter vi en sag om dig og den virksomhed som du repræsenterer i vores it-system. Her registrer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

 

2.1.3    Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, herunder dit navn, kontaktrolle, samt dine kontaktoplysninger, herunder arbejdstelefonnumre, arbejds e-mailadresser, eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

2.1.4    Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde den kontakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere de produkter/ydelser som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan VI anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er                                         databeskyttelsesloven, Jf. databeskyttelsesforordnlngens (forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra f,

 

 

3) Behandling af persondate i andet sammenhæng

 

3.1.1    Henvendelser

 

3.1.2    Når du kontakter os i forbindelse med andre henvendelser, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformation, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

3.1.3    Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens 5 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vore legitime interesse er vores behandling og bevarelse af din henvendelse.

3.1.4    Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for en af vores produkter, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores it-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkt. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du præsenterer.

3.1.5    Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens 5 6, stk. 1, jf. databestyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra. f. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, og/eller (i) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

               

 

4) Oplysninger modtaget fra tredjemand

4.1.1    Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dette kan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, VI modtager fra tredjemand om dig, i vores itsystem eller andre steder som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så VI kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

4.1.2    Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt  4.1.1 er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter og/eller ydelser, samt (i)vores interesse i at kunne kontakte dig, eventuett i din egenskab som kontaktperson for en virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens 5 6, stk. 1, jf.                                                     persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

5) Modtagere og videregivelse mv.

5.1.1    Modtagere

5.1.2    Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx. backup, hosting af hjemmeside mv.), vi også får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

5.1.3    Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne politik til trejdemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i forhold til loven, eller hvis dette er nødvendigt for at forfølge de overfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da som udgangspunkt den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling.

5.1.4   Dine personoplysninger kan j konkrete tilfælde videregives til vores eksterne advokater til brug for løsninger af en konkret opgave. Det kan fx. være, hvis Brdr. Freiberg GmbH har brug for juridisk bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af en advokat.

6) Opbevaringsbegrænsninger

6.1.1   Slettepolitik

6.1.2   Hos Brdr. Freiberg GmbH har vi udarbejdet en politik, der beskriver hvordan og hvornår vi sletter personoplysninger. Hvis du ønsker at vide mere om vores slettefristelser, kan du altid kontakte os i overensstemmelse med punkt 8.,

6.1.3   Anmodning om sletning

6,1.4   Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelser er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

7) Dine rettigheder

7.1.1   Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger.

7.1.2   Du har i den forbindelse ret til at:

  • Anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15)
  • Anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17)
  • Anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18)
  • Anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21)
  • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8) Kontaktoplysninger

8.1.1   I det omfang du har spørgsmål til overstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Brdr. Freiberg GmbH på: katja(at)brdr-freiberg(dot)de

8.1.2   Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt —fx som led i en klagesag.

8.1.3   Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, telefon 33193200, dt(at)datatilsynet(dot)dk. Se også https://www.datatilsynet.dk/omdatatilsynet/kontakt